Series C# hay ho: Giới thiệu Humanizer – Một thư viện khá thú vị của C#

Kì này, series C# hay ho sẽ giới thiệu với bạn một thư viện khá “hay ho”, đúng như tên gọi của series. Thư viện này có tên là Humanizer. Nó chỉ có một chức năng duy nhất: Chuyển string, ngày tháng, … thành chữ mà con người đọc được (Đúng như tên gọi Humanizer tức là “người hóa”). Nghe đơn giản vậy thôi, nhưng bạn sẽ ngạc nhiên trước những chức năng của nó.

Bài viết chỉ mang tính chất showcase, giới thiệu nên sẽ không có code nhiều. Nếu tò mò, các bạn có thể tạo 1 project mới, dùng nuger để cài đặt Humanizer và code thử nhé. Một số tính năng nổi bật của Humanizer

1. Chuyển tên hàm, tên biến thành chuỗi có nghĩa

Trong lập trình, ta hay đặt tên trường, tên hàm, tên biến theo naming convension. Humanizer cho phép biến những tên này thành một chuỗi có nghĩa

"PascalCaseInputStringIsTurnedIntoSentence".Humanize();
//"Pascal case input string is turned into sentence

"Underscored_input_string_is_turned_into_sentence".Humanize();
//"Underscored input string is turned into sentence

"Underscored_input_String_is_turned_INTO_sentence".Humanize();
//Underscored input String is turned INTO sentence

Ta cũng có thể chuyển đổi ngược lại bằng các hàm Pascalize, Camelize, Underscore

"some title".Pascalize(); //SomeTitle
"some title".Camelize(); //someTitle
"some title".Underscore(); //some_title

Có thể transform một string thành thành: chữ hoa, chữ thường, viết hoa đầu dòng, đầu mỗi chữ

"Sentence casing".Transform(To.LowerCase);//sentence casing
"Sentence casing".Transform(To.SentenceCase); //Sentence casing
"Sentence casing".Transform(To.TitleCase); //Sentence Casing
"Sentence casing".Transform(To.UpperCase); //SENTENCE CASING

2. Thu gọn chuỗi

Để hiển thị thông tin dài, ta thường viết hàm cắt chuỗi, sau đó kết thúc bằng dấu … Humanizer có sẵn hàm hỗ trợ việc này. Ta còn có thể cắt theo số kí tự hoặc số từ

"Long text to truncate".Truncate(10, Truncator.FixedLength); //Cắt 10 kí tự
//Long text…
"Long text to truncate".Truncate(2, Truncator.FixedNumberOfWords); //Cắt 2 từ
//Long text…

3. Chuyển enum thành chuỗi có nghĩa

Với 1 số enum dài, ta thường dùng Annotation để chuyển nó thành chuỗi có nghĩa. Humanizer xử lý chuyện này rất dễ dàng.

public enum EnumUnderTest
{
  [Description(Custom description)]
  MemberWithDescriptionAttribute,
  MemberWithoutDescriptionAttribute,
}

// Nếu có DescriptionAttribute thì đọc từ Attribute
EnumUnderTest.MemberWithDescriptionAttribute.Humanize(); //Custom description
// Nếu không có thì tự chuyển tên enum sang chuỗi
EnumUnderTest.MemberWithoutDescriptionAttribute.Humanize(); //Member without description attribute

4. Xử lý DateTime

Bạn muốn làm chức năng tính thời gian post của comment như facebook (1 giờ trước, 2 giờ trước, v…v). Humanizer có chức năng này, hỗ trợ cả tiếng Anh lẫn Việt 😮

Thread.CurrentThread.CurrentUICulture = new CultureInfo("vi-VN"); //Set ngôn ngữ Việt

DateTime.UtcNow.AddHours(-30).Humanize(); // "hôm qua
DateTime.UtcNow.AddHours(-60).Humanize(); //"cách đây 2 ngày

DateTime.UtcNow.AddHours(2).Humanize(); //2 giờ nữa
DateTime.UtcNow.AddDays(1).Humanize(); //Ngày mai

5. Xử lý TimeSpan

Chức năng xử lý TimeSpan cũng tương tự, cả tiếng anh lẫn tiếng Việt đều chạy rất tốt.

TimeSpan.FromMilliseconds(2).Humanize(); //2 milliseconds
TimeSpan.FromDays(1).Humanize(); //1 day
TimeSpan.FromDays(16).Humanize(); //2 weeks

// Mặc định, hàm Humanize() sẽ đưa ra đơn vị lớn nhất (năm -> tháng -> tuần, ...).
// Ta truyền thêm tham số để hiển thị các đơn vị nhỏ hơn
TimeSpan.FromMilliseconds(1299630020).Humanize(); //2 weeks
TimeSpan.FromMilliseconds(1299630020).Humanize(3); //2 weeks, 1 day, 1 hour
TimeSpan.FromMilliseconds(1299630020).Humanize(4); //2 weeks, 1 day, 1 hour, 30 seconds

6. Chuyển số thành chữ (Chỉ tiếng Anh)

Nhìn code là hiểu hen, tiếc là không có tiếng Việt 😦

1.ToWords(); //one
10.ToWords(); //ten
11.ToWords(); //eleven
122.ToWords(); //one hundred and twenty-two
3501.ToWords(); //three thousand five hundred and one

7. Xử lý file size (Khá hay)

Humanizer cho phép xử lý các số liệu liên quan tới filesize (KB, MB, GB, …) một cách dễ dàng

var fileSize = (10).Kilobytes(); 

fileSize.Bits   => 81920
fileSize.Bytes   => 10240
fileSize.Kilobytes => 10

//Ta có thể cộng trừ file size
var total = (10).Gigabytes() + (512).Megabytes() - (2.5).Gigabytes();

//Hiển thị dưới dạng text
7.Bits().ToString();    // 7 b
8.Bits().ToString();    // 1 B
(.5).Kilobytes().Humanize(); // 512 B
(1000).Kilobytes().ToString(); // 1000 KB
(1024).Kilobytes().Humanize(); // 1 MB

//Parse ngược từ text ra (Không phân biệt hoa thường)
ByteSize.Parse("1.55 mB");
ByteSize.Parse("1.55 mb");
ByteSize.Parse("1.55 GB");
ByteSize.Parse("1.55 gB");
ByteSize.Parse("1.55 gb");
ByteSize.Parse("1.55 TB");

Trong phạm vi bài viết, mình chỉ giới thiệu được một số tính năng nổi bật của Humanizer. Các bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây: https://github.com/MehdiK/Humanizer. Hẹn gặp lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s